Общи условия

1. Записване за пътуване
Записването е възможно по телефон, факс, интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на ТУРОПЕРАТОРА. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за организирано пътуване и внасянето на депозит.

2. Визи
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи (резервации, ваучер, билети и др.). По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще подготвя и внася документите му в съответното Посолство. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискуемите от Посолството документи, както и да заплати таксите за виза. Непредставянето на документите, незаплащането на таксите или неявяването в Посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенциите единствено на Посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството, платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация на ТУРОПЕРАТОРА по чл. 28(5) от ЗТ.

3. Цени и плащане
3.1. Плащането се извършва в лева по фиксинга на БНБ в деня на плащане в брой, с карта или по банков път по банковата сметка на ТУРОПЕРАТОРА IBAN: BG60 BPBI 7940 1072 3342 01, BIC code: BPBIBGSF при Пощенска банка, клон Люлин.
3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго размерът на депозита е 30% от общата цена на туристическия пакет. ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася депозита в момента на подписване на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.3. Окончателното плащане се извършва не по-късно от 10 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

4. Права и задължения на страните:
4.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:
4.1.1. Да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ подробна информация за организираното пътуване, услугите и цената, описани в Договора за организирано пътуване.
4.1.2. Да предостави в съответствие с условията на този Договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.1.3. Да осигури задължителна застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ “Медицинска помощ при пътуване в чужбина” в ЗК Уника АД. Лица над 65г. заплащат +100%.
4.1.4. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да го застрахова и от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.
4.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ за задължителна застраховка “Отговорност на туроператора” със Застрахователно дружество ЗАД “Алианц България” – гр. София, бул. „Княз Дондуков” 59 при условията на Застрахователна полица № 13160143550000001 от 19.04.2014 г. Сертификатът за сключения договор се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ преди началото на пътуването.
4.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от изпълнение на договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в определените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът на извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ (касов бон и/или фактура). Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащания до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се възстановява и пътуването се счита за анулирано по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да промени договорената обща цена на пътуването:
4.4.1. При промени на транспортните разходи, в т.ч. цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове към българския лев с повече от 5%, възникнали след подписване на договора, но не по-късно от 20 дни преди пътуването.
4.4.2. Редът и начинът за преизчисляване на цената по т. 4.4.1. са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
4.4.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в общата цена в срок от 3 дни след възникване на обстоятелствата по т. 4.4.1.
4.4.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да приеме промяната в общата цена в срок от 3 дни след като бъде информиран за нея, чрез заплащане на дължимата сума.
4.4.5. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме промените ТУРОПЕРАТОРЪТ му, предлага друго пътуване на същата, по-ниска или по-висока цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата.
4.4.6. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме предложението той може да се откаже от договора, без да дължи неустойки или обезщетение. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ цялата платена по договора сума в срок от 7 дни от датата на получаване на уведомлението за отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.4.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да информира ТУРОПЕРАТОРА в писмена форма за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението.
4.4.8. Замяна на хотел, заведение за хранене, разлечение или транспортно средство с други от същата или по-висока категория не се счита за промяна по договора.
4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:
4.5.1. При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи /редовни лична карта или задграничен паспорт, пълномощни и др./, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.
4.5.2. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, което няма навършени 18 г., и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да предостави нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално съгласие от другия родител). В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно оформена декларация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е допуснат да премине границата на РБългария, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата за останалата част от групата и не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване.
4.5.3. Да заплати в пълен обем и в установените в Договора срокове стойността на туристическите услуги.
4.5.4. Да спазва законите на страната, в която пътува, както и да напусне държавата на екскурзията/почивката, съгласно договора, заедно с туристическата група, към която е включен или индивидуално (при индивидуално пътуване). Всички останали действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ са нарушения на законите на съответната държава, като произтичащите от това последствия са за негова сметка. В такива случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането на ПОТРЕБИТЕЛЯ в България.
4.5.5. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.
4.5.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика, съгласно международните медицински изисквания.
4.5.7. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ пътува за чужбина с автомобил е длъжен да си осигури необходимите пълномощни (в случай на нужда), застраховки и други документи за автомобила.
4.5.8. Ако по време на своя престой в чужбина ПОТРЕБИТЕЛЯТ изгуби личните си документи, той е длъжен да уведоми за това най-близкото Посолство на РБългария. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ може да окаже помощ и съдействие, но всички свързани с това събитие разходи са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.5.9. При непроведено пътуване да върне сертификата, посочен в т. 4.2.
4.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:
4.6.1. В срок не по-късно от 10 дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по Договора пътуване на трето лице, като се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА всички дължими суми, свързани с тази промяна. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е солидарно отговорен с третото лице пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването и за изпълнение на задълженията по Договора. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

5. Отговорност на страните:
5.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да отмени туристическото пътуване като информира за това писмено ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок най-късно от 2 дни от възникване на основанието за отмяната в следните случаи:
5.1.1. Не е набран необходимия минимален брой участници.
5.1.2. При възникване на форсмажорни обстоятелства /военни действия, стачки, терористични актове, епидемии и др./. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички заплатени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:
5.2.1. Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини.
5.2.2. Непреодолима сила (природни бедствия, стачки и др.).
5.2.3. АНУЛАЦИЯ или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.2.4. Загуби или повреда на багаж по време на пътуването.
5.2.5. Отказ на упълномощените органи да издадат виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.2.6. Недопускане от страна на митнически и граничните служби ПОТРЕБИТЕЛЯТ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или други причини.
5.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на договора и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:
5.3.1. ПОТРЕБИТЕЛЯ, в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време.
5.3.2. Действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договора, които не могат да се предвидят или избегнат.
5.3.3. Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.4. Oтговорността на ТУРОПЕРАТОРА във всички случаи на неточно или непълно изпълнение на програмата на пътуване не може да превишава общата цена на пакета.

6. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, той се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА неустойка, както следва:

Анулация Услуги в България Услуги в чужбина Размер %
При отказ в срок до 8 дни до 21 дни _
При отказ в срок от 8 дни до 3 дни от 20 до 15 дни депозит
При отказ в срок от 2 до 1 дни от 14 до 8 дни 70
При отказ в срок _ от 7 до 3 дни 80
При отказ в срок по-малко от 24 ч. по-малко от 72 ч. 100

7. Спорове и рекламации:
7.1. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които да удовлетворяват всички заинтересовани страни.
7.2. В случай, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно оформена рекламация към ТУРОПЕРАТОРА.
7.3. В срок от 3 дни след крайната дата на пътуването, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да представи лично в офиса на ТУРОПЕРАТОРА/ТУРАГЕНТА рекламацията си в писмен вид, придружена от констативен протокол, подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и чуждестранният КОНТРАГЕНТ на ТУРОПЕРАТОРА, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, оригинален екземпляр на Договора и платежен документ (касов бон и/или фактура и/или платежно нареждане).
7.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на ТУРОПЕРАТОРА.
7.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок до 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

8. Ред за изменения и прекратяване на Договора:
8.1. Настоящият Договор е изготвен в съответствие със ЗТ и българското законодателство.
8.2. Всички изменения и допълнения между страните в писмен вид се смятат за неразделна част от Договора.
8.4. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
8.5. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид.
8.6. При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
8.7. Всички спорни въпроси във връзка с Договора се решават чрез преговори, а при невъзможност - в съответствие със законодателството на РБългария.

Поверителност

ТРАВЕЛ 365 EООД е регистриран администратор на лични данни в Комисията за Защита на Личните Данни под № 375339.
Ние разбираме, че предоставянето на информация онлайн изисква голямо доверие от Ваша страна. Това доверие се приема много сериозно от нас и наш приоритет е сигурността и поверителността на личната информация, която ни предоставяте. Преди да ни предоставите лична информация, моля прочетете внимателно тази политика, за да се запознаете с нашите практики. С влизането на уебсайта на Травел 365 (www.travel365.bg), приемате тази политика.

Ние получаваме и съхраняваме информация, която ни предоставяте. Това включва информацията, с която се идентифицирате (лична информация) включително: имена, телефон, имейл и пощенски адрес. Ние също може да изискваме информация за планове Ви за пътуване, предпочитания за храна, избор на места, информация за програми за редовни пътници на хотели, авиокомпании и компании за коли под наем, възможности за класа на полета, багаж и билети. При конктретни екскурзии или пътувания се изисква ЕГН, номер на лична карта за Европейския Съюз или номер на паспорт за страните извън Европейския Съюз. Вие можете да решите да не предоставите някаква част от тази информация, но колкото по-обстойна е тя, толкова по-добре ще бъдете обслужени.

Ние използваме събраната информация за следните основни цели: да комуникираме с Вас; да отговаряме на Вашите въпроси и коментари; да преценяваме интереса Ви към нашия уебсайт и да подобряваме нашите продукти, услуги и уебсайт; да Ви уведомяваме за специални оферти; да Ви правим резервации за хотели, самолетни билети, коли под наем, круизи и др.

Ние искаме да се чувствате уверени за използването на Травел 365 и сме ангажирани с защитата на информацията, която събираме. Въпреки че, нито един уебсайт не може да гарантира сигурност, имаме подходящи административни процедури, които ни помагат за защита на личните данни.

Ако попаднете на външен линк към друг уебсайт на нашата страница, започват да важат условията и политика за конфиденциалност на новоотворения сайт.

Травел 365 може да променя политика за конфиденциалност, за което ще бъдете информирани предварително на сайта ни.

Ако имате въпроси по политиката по поверителност, можете да се свържете с нас по един от следните начини:
Травел 365 EООД
GSM: (+359) 886 51 66 04
e-mail: info@travel365.bg